Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Algemeen
Uitbetaling  
Evaluatie  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Uitbetaling

Voorwaarden uitbetaling
Een donatie wordt achteraf uitgekeerd, als het project is uitgevoerd conform het projectplan op basis waarvan de donatie is toegekend en als voldaan is aan de gestelde voorwaarden ten aanzien van de financiële verantwoording. Voorwaarden voor financiële verantwoording worden per project geformuleerd en bij de toekenning van de donatie schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

De Pasman Stichting zal de in de brief toegezegde donatie overmaken op het rekeningnummer van de begunstigde rechtspersoon als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

De aanvragende instantie heeft schriftelijk bevestigd, dat het project doorgang heeft gevonden conform het projectplan op basis waarvan de donatie is toegekend.
Bij het verzoek tot uitbetaling zijn het kenmerk waaronder de gift is toegekend, het rekeningnummer, de juiste tenaamstelling van het project, alsmede de bankrekening van de aanvrager vermeld.

Wijziging projectplan/begroting
De toekenning is gebaseerd op de toegezonden informatie. Bij wijzigingen in het projectplan en/of begroting behoudt de Stichting zich het recht voor de toezegging in te trekken of de donatie naar rato aan te passen. Het is daarom van belang dat de Stichting tijdig op de hoogte wordt gesteld van aanpassingen in het projectplan.

Accountantscontrole
De begunstigde gaat akkoord met een eventuele accountantscontrole door of vanwege de Stichting op de besteding van de toegewezen donatie. De Stichting behoudt zich het recht voor de besteding van de donatie op doelmatigheid te (laten) onderzoeken.

Verlies toekenning
Het toegekende bedrag wordt gereserveerd tot de in de toekenningsbrief genoemde uiterste opvraagdatum. Na deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de toekenning, tenzij op een schriftelijk verzoek voor uitstel door de Stichting positief is besloten.

Voorschot
In principe wordt geen voorschot verstrekt. Indien het project geen doorgang kan vinden zonder voorschot kan de Stichting op basis van schriftelijke documentatie besluiten een voorschot te verstrekken, mits de financiering van het gehele project naar het oordeel van de Stichting is zekergesteld.