Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
Algemeen
Uitbetaling  
Evaluatie  
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Algemeen

Verzoeken tot een donatie kunnen per email worden aangevraagd via aanvragen@pasmanstichting.nl. Bij deze aanvraag dient bijgaand formulier volledig ingevuld te worden.

Download hier het aanvraagformulier

Over de aanvraag wordt geen correspondentie gevoerd. De aanvragen worden aan het bestuur voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van het bestuur. In het algemeen vergadert het bestuur tenminste een keer per kwartaal. Na afloop van de vergaderingen wordt de toekenning van donaties (en de voorwaarden waaronder) alsmede de afwijzingen schriftelijk gemeld aan de aanvrager. Er is geen beroep mogelijk.

Een donatie kan geheel of gedeeltelijk worden herroepen als niet (langer) aan de gestelde eisen wordt voldaan of als het bestuur daarvoor zwaarwegende gronden aanwezig acht.

Een toekenning wordt pas uitgekeerd indien een verklaring wordt overgelegd dat de benodigde fondsen zijn bijeengebracht zodat het project met succes is of kan worden uitgevoerd. De donatie kan in termijnen worden betaald al naar gelang de specifieke aspecten van het project. Na afloop van het project dient een evaluatieformulier te worden ingevuld en geretourneerd.

De Pasman Stichting werkt zonder intermediairs. Indien de aanvrager gebruik maakt van intermediairs dient de identiteit en de afgesproken vergoeding in de aanvraag te worden vermeld.

Alleen volledig ingediende donatie aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.