Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
 
 
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Actueel verslag en Financiële verantwoording 2020

1. Activiteiten

De Pasman Stichting heeft in het jaar 2020 aan 142 ( 2019: 128) aanvragen een honorering of toezegging gedaan in overeenstemming met de statutaire doelomschrijving.

In het jaar 2020 lag de nadruk op de doelgebieden gehandicapten (sport, zorg en leefomstandigheden) en jongeren (zorg, leefomstandigheden, ontspanning). Voorts ondersteunt de Stichting de Pasman Leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor de bevordering van Alzheimeronderzoek.

In boekjaar 2020 is in totaal een bedrag van € 418.125 (2019. € 384.449) beschikbaar gesteld voor verstrekte en toegezegde giften.2. Financiële verantwoording

A. Balans per 31 december 2020
Activa   2020     2019
 
Vlottende Activa
Vorderingen            
Nog te ontvangen bedragen 331.780     261.168
Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
10.869     4.581
  342.649     265.749
Passiva   2020     2019
 
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva
342.649     265.749
  342.649     265.749
B. Staat van baten en lasten over 2020
      2020   2019
                 
Baten     375.462     356.375
 
Lasten                
Algemene kosten 137     126    
Verstrekte en toegezegde
giften
418.125     384.449    
Vrijval verstrekte en toegezegde giften -/- 42.800     -/- 28.200    
Som van de lasten   375.462   356.375
Resultaat     0     0
       


C. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. De grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzicht van het voorgaande boekjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en de lasten en de uitgekeerde dan wel toegezegde schenkingen van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verkregen dan wel toegezegd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.