Pasman Stichting
Bestuur
Historie
Donaties
Aanvragen
Aanvragen
Contact
 
 
Doe wel en zie niet om
 
Logo Pasman Stichting
 

Actueel verslag en Financiële verantwoording 2019

1. Activiteiten

De Pasman Stichting heeft in het jaar 2019 aan 128 ( 2018: 120) aanvragen een honorering of toezegging gedaan in overeenstemming met de statutaire doelomschrijving.

In het jaar 2019 lag de nadruk op de doelgebieden gehandicapten (sport, zorg en leefomstandigheden) en jongeren (zorg, leefomstandigheden, ontspanning). Voorts ondersteunt de Stichting de Pasman Leerstoel aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor de bevordering van Alzheimeronderzoek voor de periode 2015 tot en met 2019.

In boekjaar 2019 is in totaal een bedrag van € 384.449 (2018. € 400.250) beschikbaar gesteld voor verstrekte en toegezegde giften.2. Financiële verantwoording

A. Balans per 31 december 2019
Activa   2019     2018
 
Vlottende Activa
Vorderingen            
Nog te ontvangen bedragen 261.168     244.169
Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V.
4.581     12.331
  265.749     256.500
Passiva   2019     2018
 
Kortlopende schulden
Overige schulden en
overlopende passiva
265.749     256.500
  265.749     256.500
B. Staat van baten en lasten over 2019
      2019   2018
                 
Baten     356.375     368.196
 
Lasten                
Algemene kosten 126      121    
Verstrekte en toegezegde
giften
384.449     400.250    
Vrijval verstrekte en toegezegde giften -/- 28.200     -/- 32.175    
Som van de lasten   356.375   368.196
Resultaat     0     0
       


C. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kosten. De grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzicht van het voorgaande boekjaar.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en de lasten en de uitgekeerde dan wel toegezegde schenkingen van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn verkregen dan wel toegezegd. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.